ALGEMENE VOORWAARDEN van Hanssen en Vlemmix B.V., Hanssen en Vlemmix financial for Healtcare BV en Hanssen en  
  Vlemmix Eindhoven B.V.. versie. 1 mei 2015

 

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, danwel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 5. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen en zijn geheel vrijblijvend.
 6. Alle wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing indien deze door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd waarbij de Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tesamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen te zake komen te vervallen.

Artikel 3. Gegevens Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenst vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
 5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
 6. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele door Opdrachtgever verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht.

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroep)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijze derde.
 4. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat, tenzij expliciet anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.
 5. Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen van uitstel bij de Belastingdienst voor de indiening van
  bepaalde aangiften. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als er door de belastingdienst geen uitstel wordt
  verleend alsmede niet aansprakelijk indien zij hierdoor niet tijdig de belastingaangifte van
  Opdrachtgever heeft kunnen
 6. Financiële administratie.
  Opdrachtnemer vertrekt kosteloos aan Opdrachtgever een ordner voor zijn financiële administratie in te doen. Het is Opdrachtgever verplicht zijn financiële administratie hierin op te bergen en wel onder de juiste letter van het alfabet. Indien Opdrachtgever zijn financiële administratie inlevert op kantoor van Opdrachtnemer en de financiële administratie is niet op de juiste wijze of onvolledig geordend, dan zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn om tegen extra kosten alsnog deze financiële administratie te ordenen.
 7. Belastingaangiftes.
  Voor de verzorging van een belastingaangifte door Opdrachtnemer wordt deze altijd eerst in concept per elektronisch communicatie aan Opdrachtgever gezonden voor akkoord. Opdrachtgever is verplicht deze op juistheid te controleren en bij zijn akkoord dit elektronisch te melden aan Opdrachtnemer. Zonder deze akkoordverklaring van Opdrachtgever worden deze belastingaangiften niet elektronisch aan de belastingdienst ingezonden door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor belastingboete als deze niet tijdig door Opdrachtnemer kan worden ingezonden omdat Opdrachtnemer deze akkoordverklaring niet elektronisch heeft ontvangen van opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Salarisadministratie.

Voor de berekening van salarissen ontvangt Opdrachtgever maandelijks een opgavelijst van Opdrachtnemer. Deze lijst dient elektronisch ingevuld door Opdrachtgever terug te worden gezonden aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer berekend de salarissen van bruto naar netto en verstrekt elektronisch hiervan aan Opdrachtgever salarisspecificaties per persoon/ per

 

 

periode. Opdrachtnemer registreert geen vakantiedagen en / of ziektedagen en communiceert ook niet met pensioenfondsen of CBS voor opgaven van salarissen, of dit moet als opdracht door Opdrachtnemer bevestigd zijn in de opdracht/overeenkomst.

Jaarlijks verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever jaaropgaves voor zijn personeelsleden van de in dit jaar berekende salarissen. Deze worden eenmalig verstrekt.

 

 

Vervolgblad 2/4 Algemene Voorwaarden Hanssen en Vlemmix B.V.

 1. Overige werkzaamheden/opdrachten.
  Overige opdrachten of aanvullingen van opdrachten worden bevestigd in de opdracht/overeenkomst.

 

Artikel 5. Beroepsregelgeving.

 1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend.
 3. Op grond van geldende wet – en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in de wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
 4. Op grond van geldende wet – en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen.
 5. Krachtens geldende wet – en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever c.q. cliënt te doen.
 6. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet – en regelgeving.

Artikel 6. Intellectuele eigendom.

 1. Het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen computerprogramma’s, susteemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derde te hand te stellen, anders dan ter verkrijging van deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht.

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art.6:75BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 8. Honorarium.

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte kosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van in geschakelde derden en gemaakte onkosten wordt per maand in rekening gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling.

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient zonder dat Opdrachtgever recht heeft
  op enige aftrek korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen die in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.de vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

 

          Vervolgblad 3/4 Algemene Voorwaarden Hanssen en Vlemmix B.V.

 

 

 1.  

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde  ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Reclames.

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of het factuurbedrag dienen schriftelijk per aangetekende brief binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert. dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11 Termijnen.

 1. Indien tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om,
 2. Een vooruitbetaling te voldoen indien overeengekomen of,
 3. De noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum, waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 4. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 12.Aansprakelijkheid en Vrijwaringen.

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van Opdrachtnemer.
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
  beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht van een langere periode dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen.
 6. opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 9. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden(medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 12. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk dan wat zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeraar uitkeert aan de Opdrachtgever.

Artikel 13. Opzegging.

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. De overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van de in de offerte genoemde periode van
  boekjaren, met een minimum duur van een kalenderjaar.
 3. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, zes maanden voordat het nieuwe termijn ingaat

van het opvolgende kalanderjaar.

 1. Indien tot (tussentijds) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden(zoals ondermeer eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 2. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waar Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten danwel alle declaraties heeft voldaan.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle in het bezit zijnde financiële en fiscale gegevens
  aan opdrachtgever teruggegeven en houdt Opdrachtnemer derhalve geen/beperkt dossier meer aan en

vervalt per deze datum van opzegging al onze aansprakelijkheid, direct of indirect.

 

 

 

            Vervolgblad 4/4 Algemene Voorwaarden Hanssen en Vlemmix B.V.

 

 1. In geval van liquidatie, van(aanvrage van ) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- te laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheid
  waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien opdrachtgever nogmaals informatie dan wel resultaten wenst te bekomen na afronden van de
  werkzaamheden dan is Opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen aan

Artikel 14.Opschortingsrecht.

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15. Vervaltermijnen.

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtenbehandeling en/of Raad voor geschillen.

Artikel 16. Geheimhouding.

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de bescheiden en informatie die hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld of op andere wijze ter kennisname van Opdrachtnemer is gekomen, aan te wenden in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-,civiele, boete- of strafprocedure, waarbij deze bescheiden en informatie van belang kunnen zijn. Onder Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen tevens ex-vennoot en ex-medewerker te worden gelezen.

Artikel 17. Elektronisch communicatie.

 1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van het tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder- maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programma apparatuur gebruikt wordt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van het verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het op treden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uitreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door ontvanger.

Artikel 18. Overige bepalingen.

 1. Indien Opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijke gestelde Arbo normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever al dan niet in loondienst werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden.

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit onderliggende opdrachtovereenkomsten geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet af dwingbaar mocht zijn dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechtelijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle ander bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdrachtovereenkomst.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of onderliggende opdrachtovereenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in lid 1 maar wel geldig mocht zou zijn indien deze beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling-vooreerst automatische gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze.

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlaat de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij een Raad voor geschillen en /of de procesgang van klachtrecht te volgen.———————————————————————————————————————————————————