PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Privacystatement van Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V.

Als Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V.. beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V.. vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden , (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit Privacystatement lichten wij toe:

 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
 6. Uw rechten
 7. Beveiliging
 8. Bewaartermijn
 9. Technische vragen en cookies
 10. Vragen, opmerkingen of klachten
 11. Wijzigingen

1.Wie zijn wij?

Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V.. en Wim Vlemmix Holding B.V.. zijn gevestigd te Eindhoven (5632CW) aan de Weegschaalstraat 3 en zijn samen met haar (zus – en dochtermaatschappijen (hierna tezamen: Dutch ) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven. Het gaat om de volgende Zus- en dochtermaatschappijen: Hanssen en Vlemmix B.V., Hanssen en Vlemmix Eindhoven B.V. en Hanssen en Vlemmix financial for Healthcare B.V.,
 Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Dutch. inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website van Hanssen en Vlemmix B.V.

2.Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze kantoren,
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • in het kader van een zakelijke relatie met Dutch

3.Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen.

1 In het kader van een overeenkomst met de /zelfstandig ondernemer. of besloten vennootschap.
Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele samenwerking.

2.In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor de verwerking van de financiele administratie, salarisverwerking of belastingaangiften.

3.In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die producten en of diensten aan ons leveren.

4.Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en belastingcontroles.

5.Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming

4.Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Dutch kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Dutch . U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Potenciele relatie

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht

 zelfstandig ondernemer Indien u met Dutch  of bij haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan Dutch onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven aan Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V. Overflakkeestraat 20 5628 JK Eindhoven of mailen aan info@hvvgroep.nl.

Zakelijke relatie

Dutch verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw salarisadministratie.

5.Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Dutch kan uw persoonsgegevens doorgeven aan  overheidsinstanties en semi overheid.. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Dutch is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Dutch, sluit Dutch met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

6.Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. Dutch maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Eigen persoonlijk account (mijn loon. nl) Enkele van de hierboven omschreven rechten kunt u zelf uitoefenen indien u een persoonlijk account heeft bij mijn loon. nl  Indien u een eigen account bij mijn loon. nl  heeft, heeft u namelijk inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in  uw accountgegevens. Indien u geen eigen account bij mijn loon. nl heeft of als u inzage wenst in uw totale  persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Dutch via info@hvvgroep.nl  Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zullen wij u per e-mail informeren over het standpunt van Dutch inzake het verzoek en welke actie Dutch heeft ondernomen of zal ondernemen.  Dutch kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

7.Beveiliging

Dutch doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dutch heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via info@hvvgroep.nl

8.Technische informatie en cookies

Technische informatie De website van Hanssen en Vlemmix verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren. Cookies en soortgelijke technieken De websites van Dutch maken verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid.

9.Bewaartermijn

Dutch  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

10.Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V.dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@hvvgroep.nl, of een brief sturen naar Dutch Management For Vlemmix Institutions B.V..  Overflakkeestraat 20 5628 JK Eindhoven.

11.Wijzigingen

Dutch kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van Dutch. Deze versie is geldig vanaf 23-05-2018.

Cookiebeleid van Dutch

Het  Cookiebeleid van Dutch bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onderstaande websites van Hanssen en Vlemmix.

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 2. het opslaan van voorkeuren;
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergave;
 4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 5. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft te worden ingevuld.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Advertentie cookies

Wij gebruiken advertentie cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het bijhouden welke advertenties de bezoeker al heeft gezien om zo te voorkomen dat deze steeds dezelfde te zien krijgt;
 2. het bijhouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht;
 3. het bijhouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder;
 4. het controleren van de mogelijkheid tot het tonen van banners op onze websites.